Disclaimer

Point 42 B.V. (Kamer van Koophandel: 52183084), hierna te noemen Point 42, verleent u hierbij toegang tot http://www.point42.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Point 42 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze internetsite www.point42.nl en op door Point 42 verzonden e-mail.

Beperkte aansprakelijkheid

Point 42 spant zich in om de inhoud van http://www.point42.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op http://www.point42.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Point 42.  het bijzonder is alle inhoud op http://www.point42.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op http://www.point42.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Point 42 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en de software van Point 42 liggen bij Point 42. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze inhoud en/of software is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Point 42, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Point 42 verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Point 42 aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de autoriteiten wordt verlangd.

Download hier onze uitgebreide privacy policy in het Engels.

Toepasselijk recht

Op de internetsite en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van de website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Point 42 behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn. Wanneer je gebruik maakt van de website ben je automatisch gebonden aan deze wijzigingen.

Servicevoorwaarden

Op alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met Point 42 zijn onze service voorwaarden van toepassing. Een kopie van deze voorwaarden wordt op verzoek verstrekt, in ieder geval voordat er een overeenkomst met Point 42 wordt gesloten. De Point 42 service voorwaarden zijn zo kort en helder mogelijk geformuleerd. We gebruiken ter aanvulling een set standaard algemene voorwaarden: de Nederland ICT voorwaarden.
Op alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met Point 42 zijn naast de Point 42 service voorwaarden de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

.
.

Het belang van een interactie ontwerper

Bij het ontwerpen van software zijn de schijnwerpers vooral op de programmeur en de visuele ontwerper van het programma gericht. De interactie ontwerper is vaak het ondergeschoven kindje. Onterecht, want hij zorgt ervoor dat jouw programma optimaal bedient kan worden door de doelgroep. Geef de derde persoon een troon Door middel van vooronderzoek onderzoekt de... Read more »

Even voorstellen

Team 42 groeit! Blij zijn wij dan ook dat we kunnen vertellen dat er onlangs 2 nieuwe collega’s en een afstudeerder zijn gestart. Wij stellen ze graag aan jullie voor. Beginnend met Kylian Rang Kylian zit in zijn laatste opleidingsjaar Communication & Multimedia Design aan de Haagse Hogeschool. Hij loopt zijn afstudeerstage bij Point 42... Read more »

Microsoft Software Developer? Wij proberen jou te strikken

Het nieuwe werven We zijn alweer volop aan het werk in 2016 en hebben grootse plannen voor het komende jaar. Een daarvan is groei. Een mooie doelstelling als je nagaat dat een hoop bedrijven moeten krimpen of zelfs ophouden te bestaan. Je zou dan ook denken dat nieuw personeel vinden geen probleem moet zijn, toch?! Hoe... Read more »

Contact

088-4204200

Fokkerstraat 22f

2811 ER Reeuwijk

Social media

LinkedIn bedrijfspaginasite-twtrsite-fbsite-gplus

Skip to toolbar